Naujienos

Susirinko padėti vaikams

2015 m. kovo 5 d.
Algimantas BRIKAS
 brikas@skrastas.lt

Šiau­lių ra­jo­no „Liū­tų“ klu­bas penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­kvie­tė į ren­gi­nį. Ja­me au­ko­tos lė­šos ski­ria­mos li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams.

Vie­ni­ja bend­ras tiks­las

De­šim­ties me­tų su­kak­tį šven­čian­čio Šiau­lių ra­jo­no „Lions“ ("Liū­tų") klu­bo pre­zi­den­tas Rai­mon­das Ber­no­tas, Kur­šė­nų miš­kų urė­di­jos Gul­bi­nų gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­kas, pil­nu­tė­lei Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­ro sa­lei sa­kė, kad skir­tin­gų pro­fe­si­jų ir po­mė­gių 23 klu­bo na­rius vie­ni­ja bend­ras tiks­las – pa­dė­ti li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms. Bet be ki­tų žmo­nių pa­gal­bos bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti ne­daug.

Kur­šė­nuo­se vei­kian­tis Die­nos cent­ras su­tri­ku­sio in­te­lek­to as­me­nims „Liū­tų“ klu­bo ren­gi­nio pro­ga su­ruo­šė sa­vo lan­ky­to­jų dar­bų pa­ro­dė­lę. Per „Ce­za­rio“ gru­pės dvie­jų da­lių spek­tak­lio „Drą­si ša­lis“ per­trau­ką dau­ge­lis įsi­gi­jo jiems pa­ti­ku­sių kū­ri­nė­lių. Taip jie pa­rė­mė jų au­to­rius bei Die­nos cent­ro ko­lek­ty­vą.

Prieš ke­le­rius me­tus tarp „Liū­tų“ klu­bo ir Die­nos cent­ro su­tri­ku­sio in­te­lek­to as­me­nims su­da­ry­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis klu­bą įpa­rei­go­jo rū­pin­tis šiais žmo­nė­mis. Ir šį va­ka­rą suau­ko­tos lė­šos bus ski­ria­mos šiam cent­rui.

Paau­ko­tais pi­ni­gais bus pa­de­da­ma ir įsi­gy­ti skie­pų vak­ci­nos, ku­rios rei­kia dar me­tų ne­tu­rin­čiai Ade­lei iš Kur­šė­nų, Dau­gė­lių mik­ro­ra­jo­no.

Šiam ren­gi­niui iš anks­to paau­ko­tų lė­šų skir­ta Rau­dė­nų mo­kyk­lai – pa­dė­ti sep­ty­niems naš­lai­čiais li­ku­siems vai­kams.

Ren­gi­ny­je pa­dė­ko­ta vai­kų gy­dy­to­joms Bi­ru­tei But­vi­die­nei ir Vai­dai Gri­cie­nei už nuo­šir­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą, už rū­pi­ni­mą­si Kur­šė­nų kraš­to vai­kais.

Ga­lė­jo pa­dė­ti dau­ge­liui

„Liū­tų“ klu­bo pre­zi­den­tas R. Ber­no­tas su­si­rin­ku­sie­siems pri­mi­nė, jog, pa­de­dant ge­riems žmo­nėms, anaip­tol ne kar­tą bu­vo pa­dė­ta tiems, ku­riems pri­rei­kia pa­gal­bos.

Jau vi­są de­šimt­me­tį klu­bas re­mia Kur­šė­nų lop­še­lio dar­že­lio „Eg­lu­tė“ spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių vai­kų gru­pes.

Prieš me­tus klu­bas rė­mė ope­ra­ci­ją, ku­rią rei­kė­jo pa­da­ry­ti sep­ty­nių vai­kų ma­mai iš Kai­rių.

Jau po praė­ju­sių me­tų lab­da­ros ren­gi­nio iš ja­me suau­ko­tų lė­šų bu­vo nu­pirk­tas kom­piu­te­ris su spe­cia­lia pro­gra­ma ma­ža­jam Pau­liu­kui iš Vinkš­nė­nų. Tai jam lei­do leng­viau ko­vo­ti su klas­tin­ga li­ga bei la­bai pa­leng­vi­no gy­ve­ni­mą jį pri­žiū­rin­čiai ma­mai. Iš tų pa­čių lė­šų pa­dė­ta ir Kai­rių se­niū­ni­jos Ši­lė­nų kai­me gy­ve­nan­čiai de­vy­nių vai­kų šei­mai.

Suau­ko­to­mis lė­šo­mis klu­bas pa­dė­jo ir vie­nai neį­ga­liai kur­šė­niš­kei. Klu­bo na­rių ge­ra­no­riš­ku­mą yra pa­ju­tę ne tik li­gos ka­muo­ja­mi žmo­nės. Per­nai prieš Ka­lė­das jie pa­dė­jo įgy­ven­din­ti ga­baus kur­šė­niš­kio, Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos ab­sol­ven­to, sva­jo­nę įsi­gy­ti kon­cer­ti­nį akor­deo­ną.

„Liū­tų“ klu­bo na­riai dė­ko­jo vi­siems, ku­rie yra kar­tu su jais. Drau­ge ir dar­bų ga­lės nu­veik­ti dau­giau.


grįžti